9:34 /13.8.2022

(0562) 39-59-99

ТОВ "МА " Дніпропетровськ" оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2019 рік. Метою проведення конкурсу є: відбір суб'єктів аудиторської діяльності на конкурсній основі для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Аудиторського комітету

Протокол №___

від «03» грудня 2019 р.

Порядок

Проведення конкурсу з відбору суб`єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов`язкового аудиту фінансової звітності

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

м. ДНІПРО, 2019

Зміст

№п/п

Нумерація розділів

Назва розділу

Нумерація сторінок

1.

Розділ 1

Загальні положення та терміни

3

2.

Розділ 2

Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі

4-5

3.

Розділ 3

Підготовка до проведення конкурсу

5

4..

Розділ 4

Порядок подання конкурсних пропозицій

5

5.

Розділ 5

Розгляд конкурсних пропозицій

5-6

Розділ 1

Загальні положення та терміни

1.1. Порядок визначає процес організації аудиторського комітету ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК», як підприємства, що становить суспільний інтерес, з обрання суб`єкта аудиторської діяльності щодо аудиту річної фінансової звітності.

1.2. Порядок організації та діяльності ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» щодо обрання суб`єкта аудиторської діяльності розроблено на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі по тексту – Закон), Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

1.3. Аудиторський комітет складається фізичних осіб, у кількості не менше трьох осіб, що залучаються ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» на підставі цивільно-правого договору. один член аудиторського комітету повинен бути компетентним у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиту

1.4. Замовник - ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» (далі по тексту - Товариство).

1.5. Конкурсна пропозиція - пропозиція учасника конкурсу щодо строку виконання та вартості послуг.

1.6. Тендерна документація - документація щодо умов проведення конкурсу, що розробляється та затверджується Товариством і оприлюднюється для вільного доступу на його веб-сайті.

1.7. Учасник конкурсу - претендент, який подав документи, що відповідають умовам конкурсу, та якого допущено до участі в конкурсі.

1.8. Інші терміни, наведені в цьому Порядку, зокрема, «аудитор», «суб’єкт аудиторської діяльності», «аудиторська діяльність», «аудит фінансової звітності», «підприємства, що становлять суспільний інтерес» вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актах, які регулюють відносини, що виникають при провадженні аудиторської діяльності.

1.9. Інформація про Товариство:

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

Скорочене найменування: ТОВ «МА «ДНІПРОПЕТРОВСЬК».

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

1.10. Основним завданням з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності товариства, а саме:

 • баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 грудня відповідного року;

 • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);

 • звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначені дату, і примітки до фінансової звітності, включаючи стислий опис суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.

Тендерна документація може містити додаткові завдання, які повинен виконати суб’єкт аудиторської діяльності при проведенні аудиту.

1.11. Відбір суб'єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:

- відкритість та прозорість конкурсу;

- максимальна економія та ефективність;

- добросовісна конкуренція серед учасників;

- недискримінація учасників;

- об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;

- запобігання корупційним діям і зловживанням.

1.12. Товариство забезпечує вільний доступ усіх учасників до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку. Товариство не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників конкурсу.

1.13. Відповідальним за проведення Конкурсу є аудиторський комітет Товариства.

Розділ 2

Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі

2.1. Аудиторські послуги можуть надаватися лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», та які відповідають наступними критеріям:

 • відповідають встановленим Законом вимогам, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • включені до відповідного розділу Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • можуть забезпечити достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

 • пройшли перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства;

 • мають добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше трьох разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес);

 • можуть забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 Закону, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

 • має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

2.2. Вимоги та критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності конкретизуються в конкурсній документації та мають бути оприлюднені в Інформаційному оголошенні на веб- сайті Товариства в мережі інтернет.

Розділ 3

Підготовка до проведення конкурсу

3.1. Конкурсна документація з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності розробляється аудиторським комітетом, яка затверджується Генеральним директором Товариства.

3.2. Відповідальність за проведення конкурсу покладається на аудиторський комітет, який оцінює конкурсні пропозиції, подані суб’єктами аудиторської діяльності, за встановленими критеріями відбору та складає звіт про висновки процедури відбору. До уваги беруться результати контролю якості послуг, що надаються суб’єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у конкурсі. За результатами конкурсу аудиторський комітет представляє обґрунтовані рекомендації щодо призначення суб’єкта (суб’єктів) аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, які мають включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності.

3.3.Після затвердження конкурсної документації на веб-сайті Товариства розміщується інформаційне оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити:

 • реквізити Товариства (найменування, поштову адресу, телефон, адресу електронної пошти);

 • кінцевий строк (дата та час) подання та розкриття конкурсних пропозицій;

 • відомості про предмет та об’єм перевірки;

 • посилання на веб-сайт Товариства, на якому розміщено конкурсну документацію;

 • порядок подання конкурсних пропозицій учасниками;

 • відомості про місцезнаходження Товариства, контакті телефони уповноваженої особи на забезпечення проведення конкурсу.

3.4. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Товариства в мережі інтернет не пізніше 5 календарних днів до оголошеної кінцевої дати приймання документів.

Розділ 4.

Порядок надання конкурсних пропозицій

4.1. Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто, шляхом надсилання на електронну пошту за адресою зазначеною відповідно конкурсної документації, або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів». Конкурсна пропозиція надається разом із запитуваними документами відповідно до опису.

4.2. Всі документи конкурсної документації мають бути складені українською мовою та подаватись за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою.

4.3. Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений у інформаційному повідомленні.

4.4. Конкурсні пропозиції, отримані Товариством після закінчення строку їх подання не розглядаються.

4.5. Учасник має право ініціювати внесення змін або відкликання своєї конкурсної пропозиції до закінчення строку її подання.

4.6. Вимоги до конкурсної пропозиції та підтверджуючих документів зазначаються у тендерній документації.

4.7. Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Розділ 5.

Розгляд конкурсних пропозицій

5.1. Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій учасників здійснюється шляхом роздрукування поданих документів з електронної пошти Товариства. Аудиторський комітет має право запросити на дане засідання претендентів, що подали заяви на участь у Конкурсі.

Предметом уваги з призначень аудиторів можуть бути:

 • результати контролю якості послуг, що надаються суб'єктами аудиторської діяльності, які беруть участь у Конкурсі;

 • досвід надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємствам, що становлять суспільний інтерес; залучення суб'єктами аудиторської діяльності до надання послуг з аудиту підприємствам з галузі страхування;

 • професійна репутація суб'єктами аудиторської діяльності; достатній рівень забезпеченості працівниками для виконання завдань з обов’язкового аудиту;

 • та інші критерії відбору відповідно до чинного законодавства.

Визначення учасників, які можуть бути рекомендовані для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, здійснюється з урахуванням цінових та нецінових критеріїв оцінки, що зазначені Товариством у тендерній документації.

5.2. За результатом розгляду та перевірки пропозицій аудиторський комітет приймається рішення або про допуск учасників, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі, або про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у конкурсі та відхилення пропозиції розміщується на веб-сайті Товариства протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення.

5.3. Після оцінки та аналізу пропозицій учасників, які відповідають вимогам встановленим до участі в конкурсі, аудиторський комітет затверджує звіт про висновки процедури відбору. Загальний строк розгляду, оцінки конкурсних пропозицій, та складання звіту не повинен перевищувати 10 робочих днів з дня закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

5.4. Аудиторський комітет надає звіт про висновки процедури відбору учасників, які брали участь у Конкурсі для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності- Генеральному директору Товариства.

5.5. Відповідний звіт має включати щонайменше дві пропозиції щодо відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності.

5.6. Генеральний директор Товариства розглядає рекомендації аудиторський комітет з призначень аудиторів та ініціює подання загальним зборам товариства подання для розгляду питання про призначення (обрання) суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

5.7. Суб'єкт аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства призначається загальним зборам товариства, в порядку, передбаченому Законом України «Про товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю», Статутом Товариства.

5.8. Про прийняте рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності, аудиторський комітет інформує учасників конкурсу, яких було рекомендовано до призначення, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття цього рішення шляхом відправки простого поштового повідомлення.

5.9. Товариство може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з підстав, зазначених у тендерній документації. Зокрема, такими підставами можуть бути:

 • відсутності подальшої потреби у проведенні Конкурсу;

 • виявлення факту змови учасників;

 • відхилення всіх конкурсних пропозицій

 • подання для участі у Конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Аудиторського комітету

Протокол №___

від «03» грудня 2019 р.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2019 рік.

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності ТОВ « МА «Дніпропетровськ» за 2019 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Умови та порядок проведення конкурсу

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу

03.12.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

До 16 годин 45 хвилин 13.12.2019

Дата проведення конкурсу

Об 10 годині 00 хвилин 16.12.2019

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

 • відповідають, встановленим Законом вимогам;

 • включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

 • аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

 • має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять суспільний інтерес) ;

 • може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб з загальної кількості осіб, що залучені до надання послуг з аудиту, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

 • відсутні порушення вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не перебували протягом періодів, зазначених у частині першій статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

 • за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

 • не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

 • відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

 • має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

 • має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

Завдання з обовязкового аудиту фінансової звітності включає:

 • підтвердження річної фінансової звітності відповідно вимог законодавства.

Вид послуги: проведення обовязкового аудиту фінансової звітності ТОВ «МА «Дніпропетровськ», як великого підприємства, що представляє суспільний інтерес річну ( за 2019 року).

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

 • не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

 • подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

Для участі у Конкурсі учасники подають такі документи:

 • Копії відповідних документів, що підтверджують відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

 • Копії передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

  • Цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

  • будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною.

Документи надсилайте, будь ласка, за адресою: 49000, м. Дніпро, Аеропорт цивільної авіації

Контактні особи: Пугіна Оксана Андріївна +38 0562 395339.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Фінансова звітність та інша публічна інформація ТОВ «МА «Дніпропетровськ» буде надана за вимогою суб’єкта аудиторської діяльності.

Додаткова інформація про діяльність ТОВ «МА «Дніпропетровськ» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу.

Результати Конкурсу будуть розглянуті загальними зборами учасників товариства.

Про результати Конкурсу учасники, що приймали участь у конкурсі повідомляються додатково.